top of page

Potrebna Vam je pomoć? Kontaktirajte nas na 011/ 4230 - 201

Pročitajte Obaveštenje o pravu na podnošenje prigovora u nastavku

6746-compressed.jpg

Obaveštenje 

o pravu na podnošenje prigovora na uslugu Platne institucije Transfernova, postupanje Transfernova po prigovoru i mogućnosti podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije

Korisnik usluga ima pravo na prigovor u pismenoj formi ukoliko smatra da se Transfernova ne pridržava odredaba zakona koji reguliše zaštitu korisnika finansijskih usluga, Zakona o platnim uslugama, opštih uslova poslovanja i dobrih poslovnih običaja. Korisnik može podneti prigovor na jedan od sledećih načina:

  1. Elektronskom poštom na imejl adresu: reklamacije@transfernova.com

  2. Poštom na adresu za prijem pošte: Transfernova doo, Jove Ilića 26, 11040 Beograd

  3. Podnošenjem pismenog prigovora u poslovnim prostorijama Transfernova (Jove Ilića 26, 11040 Beograd) ili prostorijama zastupnika Transfernova gde je pružena usluga

  4. Putem forme koja se nalazi u nastavku ove stranice.

 

Transfernova nema obavezu razmatranja usmenog prigovora, ali će se u slučaju usmenog obraćanja korisnika potruditi da reši nastalu situaciju u korist korisnika, i ujedno će poučiti korisnika o načinima podnošenja prigovora.

Prigovor podnet u pismenoj formi treba da sadrži jasnu naznaku da se radi o prigovoru, podatke korisnika iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Platnom institucijom, kao i razloge za podnošenje prigovora. Korisnik ima pravo da podnese prigovor u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili interesa.

Podnošenje prigovora i davanje odgovora je besplatno. Transfernova izdaje potvrdu o prijemu prigovora.

Transfernova će u roku od 15 dana od dana prijema Prigovora odgovoriti Korisniku. Ukoliko Transfernova iz razloga koji ne zavise od njene volje ne može da dostavi odgovor u ovom roku, rok se može produžiti za najviše 15 dana. Transfernova je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema prigovora u pismenoj formi obavesti korisnika o razlozima zbog kojih nije mogla da dostavi odgovor u propisanom roku i da navede krajnji rok za davanje odgovora.

U slučaju da Korisnik nije zadovoljan odgovorom, ili ukoliko Transfernova nije odgovorila u roku, korisnik može da pre pokretanja spora, u pismenoj formi podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije (NBS) na adresu Narodna banka Srbije, Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17, Beograd, poštanski fah 712, ili preko internet prezentacije Narodne banke Srbije, i to u roku od šest meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka u kome je Transfernova imala obavezu da odgovori.

Pritužba mora da sadrži ime i prezime i adresu podnosioca pritužbe, poslovno ime i sedište Platne institucije, utvrđivanje odnosa podnosioca pritužbe i Platne institucije, kao i razloge za podnošenje pritužbe, odnosno šta se pritužbom zahteva. Uz pritužbu je potrebno dostaviti prigovor upućen Platnoj instituciji, odgovor Platne institucije (ukoliko je dostavljen) i dokumentaciju na osnovu koje se mogu ceniti navodi iz prigovora.

Informacije za klijente i zastupnike Transfernova o postupku podnošenja prigovora na broj telefona: 011/4230-196 ili 011/4230-201.

U nastavku možete preuzeti dokumente potrebne za podnošenje pismenog prigovora, kao i popuniti formu ukoliko želite da prigovor uložite na ovoj stranici.

Obrazac za podnošenje prigovora

Potvrda o prijemu prigovora

Obaveštenje za korisnike

Forma za prigovore korisnika usluga

Vaš prigovor je poslat!Hvala Vam što ste popunili formu.

bottom of page